Vítejte na mých domovských stránkách!

Umění z duše smývá prach každodennosti.
Pablo Picasso

 8.8.2011

aktualita

Po roce se dostávám opět k zápisu o několika novinkách. Nedávno byl odvysílán na TV NOE cyklus pořadů Labyrintem víry s Tomášem Halíkem, na kterém jsem se podílel jako autor scénáře a moderátor. Naší skromnou ambicí bylo v osmi dílech představit knihy, které tento plodný autor dosud napsal. Kdo neměl příležitost pořad sledovat, má možnost to ještě dohonit, když si klikne na archiv televize. Uvažuje se o vydání celého cyklu i na DVD nosičích, tak uvidíme... Na konci akademického roku jsem se zúčastnil s provinciálem Františkem Hylmarem schůzky s režisérem Otakárem Schmidtem a producentem Jakubem Červenkou. Přišli s několika dobrými zprávami. Náš snímek Nejsme andělé, jen děláme jejich práci běžel v polské televizi Religia.tv a měl velmi slušnou sledovanost (okolo jednoho milionu). Kromě toho by měl být vysílán v TV NOE a znovu reprízován i v České televizi. Další radostí je, že námět dokumentu o misijním poslání řádu, který jsem pracovně nazval Až na kraj světa, schválili v České televizi a pokud se najdou finance, mohl by se v příštím roce točit. Já mám ovšem teď docela jiné starosti, snažím se postupně dopsat dizertaci. Zatím to jde bohužel ztuha. Mám za sebou několik kurzů exercicií, o který je k naší velké radosti rostoucí zájem. Na konci července jsem např. s doc. Mireiou Ryškovou z KTF UK pořádal Kreativní exercicie. Další kurzy mě čekají. Na začátku září to bude Duchovní víkend určený zejména pro neofyty a biřmovance, o měsíc později pak s kolegou Petrem Vacíkem Ignaciánský víkend a na konci října Filmové exercicie s filmy Terrence Malicka. Petr psal na univerzitě ve Berkeley o Malickově tvorbě licenciát, tak budeme v dobrých rukou. S ním ostatně budu také komentovat pro Českou televizi přímý přenos z návštěvy papeže Benedikta XVI. z Erfurtu na konci září. Byl jsem pozván také na zajímavý interdisciplinární seminář 21.září do Olomouce, kde mám říci pár slov o Lonerganově dynamické kognitivní struktuře. Na příspěvky z různých vědních oborů se velmi těším. V listopadu se vydávám na Maltu na setkání jezuitů působících ve studentské pastoraci a pak do Svaté země jako duchovní doprovod zájezdu pro členy České křesťanské akademie. Pracuji také na projektu webu Exercicie.cz, jehož první etapa se blíží realizaci. A čeká mě řada menších akcí a projektů, samozřejmě další akademický rok a s ním hromada příjemné práce nejen v akademické farnosti...
 

 
 28.12.2008

filosofie

Wittgenstein ed il discorso su Dio

Starší italský článek, který uvádí do religiosity významného rakouského filosofa Ludvíka Wittgensteina. Velký prostor je věnován srovnání jeho ranného díla Traktátu a pozdních Filosofických zkoumání... více >
 
 
 1.5.2007

teologie

Malý úvod do teologické metody

Můžeme bez nadsázky konstatovat, že se chystáme zkoumat jedno z nejproblematičtějších témat v teologii vůbec. Existuje v teologii jen jedna metoda, nebo je jich více? A pokud je jich více, která je správná? Je teologie vůbec věda? Pokud ano, v jakém smyslu? Může být teolog ve svém hledání pravdy skutečně svobodný? Je možné, aby se stál teologickým badatelem i člověk nevěřící, jenž poctivě zkoumá projevy víry druhých lidí? To je jen malý výsek z nepřeberného množství otázek, které s sebou toto téma přináší. A odpověď na ně není mnohdy jednoduchá. Proto by si toto téma zasluhovalo mnohem větší pozornost, než jakou mu můžeme věnovat v rámci této práce... více >
 
 
 31.12.2005

teologie

Život a dílo všestranného myslitele

Bernard Joseph Francis Lonergan je u nás autorem málo známým. A to i přesto, že ve světě se stal myslitelem uznávaným nejen mezi teology, ale také mezi mnohými filozofy, ekonomy a exaktními vědci. Narodil se 17. prosince 1904 v Buckingham blízko Ottawy (Quebec, Kanada). Jeho otec Gerald byl potomek irských imigrantů a matka Josephine pocházela z britské rodiny. Základní vzdělání dostal Bernard ve svém rodném městečku. Když mu bylo třináct, byl poslán do jezuitské koleje „Loyola“ v Montrealu. S výborným prospěchem tam během dvou let absolvoval High School s klasickým zaměřením. Ve svých sedmnácti letech se rozhodl stát jezuitou, a tak 29. července 1922 vstoupil do noviciátu v Guelph (Ontario). Přitom je zajímavé si všimnout, jak široká byla již v této době škála Lonerganových studijních zájmů. V době své formace v Guelph se věnoval řečtině, latině, francouzštině, rétorice a matematice... více >
 
 
  18.12.2005

Teologie

Teologie a věda v moderní době

Žijeme v době rychlých společensko-kulturních transformací, poznamenané emancipací individua, globalizací a sekularizací v nejširším slova smyslu. V této postmoderní éře probíhá metamorfóza náboženského cítění a vědomí. Z jedné strany dochází k odklonu od tradičních náboženských institucí, či alespoň od praktik plynoucích z příslušnosti k té které instituci, z druhé strany vznikají a rozvíjejí se nové formy religiosity, různá náboženská hnutí, New Age, letniční společenství, sekty apod. Mnohé z těchto nových vitálních forem kladou důraz na eklekticismus a relativitu pravdy na jedné straně, nebo na absolutizaci vlastních názorových pozic a fundamentalismus na straně druhé, ať už se jedná o fundamentalismus politický, nacionální, nebo náboženský. Tyto skutečnosti nás nemohou nechat chladnými, pokud se zamýšlíme nad teologickou metodou... více >
 

 
 30.12.2003

filosofie

Teilhardův bod Omega

Vesmír se vyvíjí. Tento Darwinův poznatek, potvrzený pozorováními jiných přírodních věd, nám již zevšedněl. Považujeme jej za samozřejmý a většinou se již nedomníváme, že by teorie evolucionismu nejak ohrožovaly víru ve Stvořitele, víru v Inteligenci, ve Stavitele a geniálního Konstruktéra vesmíru. Jinak tomu bylo v době života francouzského jezuity Pierra Teilharda de Chardin (na fotografii vpravo).

Tento paleontolog, geolog, filosof a teolog se snaží vědecké hypotézy a teorie sloučit ve své syntetické vizi s náboženskou vírou. Je průkopníkem a jako každý průkopník je "obdařen" velkou měrou nedůvery ze strany jeho současníků. Je obviňován jedněmi z nedostatku vědeckosti, jinými z nedostatku náboženské ortodoxie. Jeho dílo nenechává klidným ani filosofy, ani vědce ani teology, někdy irituje, jindy budí nadšení... více
 

 
 23.10.2003

filosofie


Intencionalita percepce v díle Johna Searla

Do filosofie jsem dnes doplnil chybějící část mé bakalářské práce o intencionalitě percepce ("úmyslnosti" či "nasměrovanosti" smyslového vnímání) u analytického filosofa Johna R. Searla (na fotografii vpravo). Ponechal jsem ji v originálním znění přesto, že by si zaloužila spoustu úprav. Snad se mi podaří tuto práci vylepšit někdy v budoucnosti.

"Intencionalita" je technický termín, kterým se filosofové snaží vyjádřit nasměrování našich myšlenek, přání, otázek a jiných mentálních aktů vůči jistému objektu. Vycházím od koncepce F. Brentany, který po Aristotelovi a scholastice znovu uvádí intencionalitu do filosofie. Jeho pojetí je dualistické, dělí svět na mentální a fyzické fenomeny. Searle naproti tomu se pokouší o jiné filosofické řešení, které sám nazývá biologickým naturalismem. Mě osobne však jeho argumentace nepřesvědčila natolik, abych přijal jeho tvrzení, že existuje zásadní rozdíl mezi jeho biologickým naturalismem a tzv. materialistickým monismem.